maandag 28 mei 2012

Verlaging overdrachtsbelasting definitief

Overdrachtsbelasting. Verlaging tarief bij verkrijging woningen
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten
Besluit van 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding 

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.

2. Goedkeuring 

Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed. Goedkeuring Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning 

De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld1. Voor de uitleg van het begrip woning verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel2.  

4.  Inwerkingtreding en vervaldatum 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.  
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.


Den Haag,  25 mei 2012
de Staatssecretaris van Financiën F.H.H. Weekers


1Wet van 22 december 2011 (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639 
2Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 115-116

Geen opmerkingen:

Een reactie posten